BAN QUẢN TRỊ EC VIỆT NAM

Được thành lập bởi các nhà kinh tế học, các kỹ sư nông nghiệp, các nhà nông học, các chuyên gia tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào hướng tới là một Công ty tư vấn đa dạng các loại hình dự án hiện nay tại Việt Nam

ÔNG Trần ngọc TOÀN
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ NGUYỄN THỊ MỚI
Chủ tịch HĐQT

ÔNG NGUYỄN HUY TUYỂN
Phó Tổng Giám Đốc

ÔNG NGUYỄN CHÍ THÀNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG TRẦN QUANG PHÚ
Giám Đốc vùng ĐBSCL