CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

[Các lĩnh vực E&C Vietnam tham gia tư vấn]

  • Tư vấn viết dự án, tư vấn đầu tư, xin chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư

  • Tư vấn tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ngân hàng

  • Tư vẫn, hỗ tợ doanh nghiệp, HTX tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi

  • Tư vấn nông nghiệp áp dụng công nghệ cao

  • Tư vấn môi trường, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải

  • Tư vấn chăn nuôi- trang trại

  • Tư vấn mô hình liên kết HTX

  • Tư vấn Cổng thông tin và sàn thương mại OCOP